11 april 2018

Studiemiddag Talent to the POINT

Evenement aangemaakt doorPOINT
Inschrijving open voorAlleen medewerkers van POINT
Inschrijving sluit op10 april 2018
 
LocatieFontys HKE Tilburg, Prof. Goossenslaan 1, 5022 DM Tilburg
Tijd14.30-18.00 uur
BijzonderhedenParkeren kan kosteloos op de parkeerplaats van Fontys of bij de Euroscoop tegen betaling van €2,20.
 
Thema
Doelgroep

De inschrijving van dit evenement is gesloten.

Inhoud

Tijdens de studiedag "Talent to the POINT", hebben we een aanbod gericht op wetenschap, technologie en (hoog)begaafdheid.

De keynote wordt verzorgd door Luk DeWulf. 

Lezing Luk DeWulf
Gelukkige en zelfverzekerde kinderen en jongeren, dat wenst toch iedereen? Maar hoe kan je als ouder, leerkracht, opvoeder, begeleider … hierbij helpen? “Door kinderen aan te spreken op hun talent”, zegt Luk Dewulf. “Focus op hun passie en wat ze kunnen, in plaats van te kijken naar waar ze minder sterk in zijn. Want tenslotte is niemand perfect.”
In zijn lezing vertrekt Luk Dewulf vanuit het boek “ik kies voor mijn talent”. Hij gaat in op wat talent is. Hoe je talent al op jonge leeftijd kunt ontdekken en herkennen. Hoe je als ouder of leraar context kunt creëren waarin elk talent zich gezien en uitgedaagd voelt. Want door te doen waar je goed in bent, laad je niet alleen voortdurend je batterijen op, het bezorgt je ook een positief zelfbeeld, meer veerkracht en zelfvertrouwen.

Daarnaast heeft Luk Dewulf het over de vaardigheden die nodig zijn om meer uit talent te halen. En wat je kan doen met datgene waar een kind of jongere echt niet goed in is.
In deze rijk geïllustreerde lezing gaat Luk Dewulf in op het belang van talenten bij kinderen en jongeren. Hij toont hierbij aan hoe invloedrijk de ontwikkeling ervan is voor hun toekomst en geluk. En wat daarbij de rol is van ouders, leraren en de school.
Dit alles in een samenleving die vaak alleen maar kijkt naar tekorten, waarin ontzettend veel kinderen worden gelabeld vanuit een stoornis of gebrek. 

Als je wil werken aan talent van kinderen is het belangrijk om eerst te werken aan het talent van ouders en leraren. Deze lezing gaat over kinderen en jongeren. Maar ouders en/of leerkrachten zullen er evenveel bijleren over hun eigen talent.

Workshops
Daarnaast hebben we nog workshops die specifiek gericht zijn op wetenschap & technologie en/of (hoog)begaafdheid.
We hebben acht verschillende workshops waar je uit kunt kiezen. 

Deze dag is bedoeld voor alle professionals die meer willen weten over een van deze drie onderwerpen. Het aanbod is gericht op mensen die werkzaam zijn in het onderwijs.

De studiedag wordt georganiseerd door een aantal partijen die zich gezamenlijk inzetten voor Talentontwikkeling in de Regio Tilburg. Te weten:
TechniekRijk (PPTMB), Plein013, Fontys HKE, POINT, T-Primair en Wetenschapsknooppunt Zuid, CIST, Natuur en Milieu Educatie (NME), Wetenschap Technologie & Excellentie (WTE)

Programma:
14.30 inloop Bistro 
15.00 Deelnemers naar zaal
15.10 Opening door Ton van Houtert
15.15 Keynote Luk Dewulf
16.10 pitches
16.20 naar workshops
16.30 start workshops
17.30 ‘napraten’ in Bistro onder genot van een drankje.

Workshops

Workshop naam Workshopleider(s)
Robin Brugman

In een actieve workshop gaan we met elkaar een vorm van theatermaken onderzoeken: contactimprovisatie (waarbij de nadruk ligt op non-verbale communicatie). Deze ervaring koppelen we aan creativiteitsontwikkeling (in relatie tot interdisciplinariteit en het onderzoekend en ontwerpen leren). Vervolgens gaan we verder met elkaar in gesprek: Hoe kan kunst- en cultuureducatie bijdragen aan de talentontwikkeling van kinderen?

Deze sessie is bedoeld voor leerkrachten en docenten die geïnteresseerd zijn in een vorm van theatermaken in educatie.
 

 

Het onderzoeken en verstevigen van de waarde van kunst in het (basis)onderwijs en het verbinden van de partijen die daarbij een rol spelen, is voor mij een belangrijke motor die mij inspireert in mijn werkzaamheden. Door mijn functies binnen verschillende organisaties (zowel in onderwijs als in de cultuursector) weet ik verbanden te leggen en mensen en organisaties aan elkaar te verbinden

Annemarie van den Broek

In het onderwijs ontstaat er, naast het gebruik van methoden, steeds meer behoefte om zelf onderwijs te ontwerpen. Methoden zijn niet altijd passend en bieden soms te weinig ruimte om maatwerk te bieden. Scholen kiezen er bijvoorbeeld voor om de wereldoriëntatievakken vakgeïntegreerd aan te bieden en daarin de methodes meer los te laten.
De vraag die dit altijd oproept is, hoe gaan we dit vormgeven, waar halen we tijd vandaan om dit onderwijs vorm te geven. We hebben ervaring met een methodiek die hier een oplossing in kan bieden.
Sinds enkele jaren werken we met de derdejaars studenten van Fontys Hogeschool Kind en Educatie in Eindhoven met de methodiek van Design Thinking for Educators. De ontwerpuitdagingen die studenten hebben opgepakt zijn heel divers en leverde mooie en inspirerende resultaten op. Voorbeelden van onderwerpen zijn: het werken aan de informatievaardigheid van kinderen, eigenaarschap vergroten, authentieke leersituaties creëren, onderzoekend en ontwerpen leren vormgeven, kinderen bewust maken van mondialisering en gamification om talenten te ontwikkelen. Korte nieuwsbrieven over deze ontwerpen vind je op onze website. De studenten ontwerpen in vijf fasen een oplossing voor een ontwerpuitdaging op hun stageschool. Daarbij worden ze uitgedaagd om in interactie met leerkrachten, experts en eventueel ouders tot een passende oplossing te komen, waar leerkrachten daadwerkelijk mee aan de slag kunnen. Dit is het sterke aan de methodiek. Het nodigt uit om samen te werken, levert (als je de methodiek een beetje beheerst) weinig extra werk op en geeft ruimte om al experimenterend tot praktische resultaten te komen. Een ander sterk aspect is dat in de methodiek veel werkwijzen zitten die je ook met kinderen toe kunt passen in leer- en ontwerpprocessen. Het sluit goed aan bij de makermovement, een beweging in onderwijs die ervoor pleit kinderen meer ontwerpend en onderzoekend te laten leren.
We zijn erg enthousiast en denken dat deze methodiek ook voor leerkrachten een meerwaarde heeft. Daarom willen we jullie in deze workshop ontwerpproces in het klein laten ervaren.

Let op: Neem een ontwerpvraagstuk uit je eigen praktijk mee.

 

 

Docent onderwijskunde FHKE. Werkzaam in zowel PABO als MLI, speerpunt is innovatie in onderwijs

Desirée Houkema

Hoe kun je (begaafde) leerlingen leren hoe zij hun talenten en kwaliteiten kunnen ontwikkelen, zodat ze actief een betekenisvolle bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij op een manier die bij hen past?
Daarvoor is het nodig om structureel en doelbewust aandacht te besteden aan het stimuleren van persoonlijke groei en talentontwikkeling.
In deze sessie gaan we in op manieren waarop je hier in de onderwijspraktijk invulling aan kunt geven. Er worden diverse hulpmiddelen aangereikt om het zelfinzicht van leerlingen te vergroten en om hen te helpen bij het stellen van persoonlijke doelen. Zo leren leerlingen hoe zij zélf steeds bewuster hun eigen ontwikkeling kunnen vormgeven. We verkennen ook met elkaar hoe je de ideeën en hulpmiddelen kunt toepassen, vanuit jouw talenten en kwaliteiten, op een manier die bij jou past.

Desirée Houkema - (Hoog)begaafdheid In-Zicht
ECHA-specialist in Gifted Education, psycholoog, (technisch) cognitiewetenschapper

Janneke Breedijk

Leerlingen met kenmerken van begaafdheid en kenmerken van leer- en/of gedragsproblemen zijn dubbel bijzonder. Meestal worden ze echter niet als zodanig (h)erkend...
Welke signalen zijn van belang om hen beter te begrijpen?
Welke mogelijkheden zijn er om hen te begeleiden?
We verkennen binnen dit thema welke succesvolle strategieën kunnen bijdragen aan de optimale talentontwikkeling van deze bijzondere kinderen.

Deze sessie is bedoeld voor (plusklas)leerkrachten, intern begeleiders en andere geinteresseerden werkzaam in het onderwijs

Na 19 jaar werkzaam te zijn geweest in de gezondheidszorg, volgde Janneke in 1999-2001 de deeltijd PABO. In 2004 schreef zij een plan voor een pilot plusklas op de school waar zij toen werkte, aandacht voor de individuele leerling paste goed bij hun Daltonsysteem.
In 2006 rondde zij de ECHA opleiding af en startte haar eigen onderneming Pluskids. Via een subsidietraject kon zij in haar eigen gemeente gedurende 5 jaar ruim 300 leerlingen in een bovenschoolse plusklas begeleiden. Naar aanleiding van praktijkervaring in het begeleiden van begaafde leerlingen, volgde zij opleidingen om faalangstreductietraining te kunnen geven, onderzoek te kunnen doen bij leerlingen met voorkeur voor ruimtelijk-visueel denken, diverse opleidingen tot (kinder)talentencoach.
Janneke voert arrangementen uit voor SWV's, voor besturen, scholen, ouderverenigingen verzorgt zij met regelmaat workshops, lezingen of studiedagen.
In december 2012 verscheen haar eerste boek: "Hoogbegaafde pubers, onderweg naar hun toekomst", recent verschenen in het Duits. 

 

Luk DeWulf

Tijdens de workshop kunnen de deelnemers terecht met de vragen die de keynote naar boven heeft gebracht. Luk Dewulf gaat in interactie met de deelnemers over hun talenten. Aan de hand van een sneltest krijgen de deelnemers al een eerste zicht op hun talenten. Vervolgens bespreekt Luk Dewulf telkens in interactie met de deelnemers een aantal talenten op een meer diepgaande manier. Niet alleen gaat het dan over de kern van elk talent, daarnaast gaat het over wat er met dat talent gebeurt onder stress. Hoe je soms ook last kunt hebben van een bepaald talent. En hoe talenten elkaar beïnvloeden. 

Luk Dewulf studeerde Pedagogische Wetenschappen. Zijn boek “Ik kies voor mijn talent” is al toe aan zijn 19e druk en zijn ideeën zijn wijd verspreid in het onderwijs en in het bedrijfsleven. Luk is talent- en burn-out coach, geeft lezingen en is talentenfluisteraar.

Annelies van Helvoort

Wetenschap en Techniek geïntegreerd in je onderwijsaanbod
Vanuit de vaardigheden van de 21st Century Skills en het O&O leren gaan we aan de slag met uitdagingen. Hoe en waarom zijn deze uitdagingen een middel om de doelen van je onderwijsaanbod te bereiken? Wat maakt dat W&T er niet bij komt maar in plaats van taal. rekenen, wo, etc kan? Wat betekent dit voor jou en jouw onderwijsaanbod?

Dat gaan we samen ontdekken en kun je snel toepassen in je dagelijkse praktijk!

Deze sessie is bedoeld voor leerkrachten uit het primair onderwijs.

Naast adjunct directeur op een basisschool werk ik 2 dagen in OntdekRijk en 1 dag voor het Platform Promotie Techniek Midden Brabant.IK heb het concept van OntdekRijk mogen ontwikkelen om leerkrachten te laten zien en ervaren dat ze Wetenschap en Techniek op een eenvoudige wijze in kunnen zetten om onderwijsdoelen te bereiken. Je kunt W&T integreren  in alle onderdelen van het leerstofaanbod van de basisschool.  Vanuit het O&O leren en de 21st Century-vaardigheden creëren we een omgeving die uitdagend en inspirerend is en vragen oproept. Naast groepsbezoeken zijn er in OntdekRijk teambijeenkomsten op maat mogelijk en inspiratie=avonden. Bij het Platform Promotie Techniek Midden Brabant ben ik Onderwijscoördinator met als doel kinderen en jong volwassenen te interesseren voor W&T.

Maartje van den Boom-Coppes

Door middel van kunst-taalroutines kunnen kinderen hun diverse talenten ontdekken en ontplooiien.  Kunst-taalroutines zijn terugkerende, vaststaande leersituaties die aanzetten tot spel en communicatie.Wilt u vanuit thema's werken aan en in de kunstdisciplines (muziek, dans, drama, beeldend en literatuur), creativiteitsontwikkeling èn taalontwikkeling, dan zijn de kunst-taalroutines dè werkvorm om in de klas mee aan de slag te gaan. In deze sessie ervaart u door een paar routines uit te voeren, zelf in de praktijk wat de kunst-taalroutines voor de ontwikkeling van kinderen kunnen betekenen. Daarnaast krijgt u inzicht op welke manier kunst-taalroutines breed kunnen worden ingezet in het onderwijs en hoe ze aansluiten bij diverse vormen van leren (taxonomie van Bloom).  Nieuwsgierig geworden? Schrijf je in!

Deze sessie is bedoeld voor directies, ICC-ers en leerkrachten.

 

Maartje van den Boom-Coppes is senior consulent Kunsteducatie bij Factorium Podiumkunsten.  

Jael Nouhet

Advies: Doe de deur open en stap naar buiten, de natuur in!
Zet de natuur speels & praktisch in en geniet zelf weer mee tijdens je les.
De natuur biedt ongelofelijk veel. Maar waar te beginnen? Weer iets erbij….???
Natuureducatie = doen en genieten
Maar hoe: geen stoelen, geen muren, geen tafels, geen scherm? en kaders?
Er zijn oneindig gratis materialen, geen lokaal te vegen en zoveel mogelijkheden … en er is frisse lucht en ruimte voor beweging.
Ahhh, weer iets erbij? Nee echt niet, als je maar weet hoe.
Daar gaan wij dit uur mee beginnen. We bespreken ervaringen, do’s en don’t-s. We maken een eigen buiten/verzamel- rekentool en je gaat naar huis met praktische handvaten.

Geef je lessen lucht en ruimte. Benut de buitenruimte gemakkelijker en ontdek nieuwe kwaliteiten van je leerlingen en jezelf.

Deze workshop is bedoeld voorlLeerkrachten van basisonderwijs en Pabo studenten die meer willen weten over natuur- en milieueducatie.


 

 

Jael Nouhet is ontwikkelingspedagoog afgestudeerd in Tilburg. Vanuit zijn overtuiging dat we als mensen te ver van de natuur zijn geraakt, waar wij juist zoveel van kunnen leren, ontstond zijn bedrijf Natuurpedagoog. Middels feestjes, lessen en workshops toont hij hoe vermakelijk en leerzaam de natuur is. Helemaal niet saai, zolang je maar weet hoe dit te benaderen. Hoe?, dit is je kans.